Vstúpte do podpory

Oznamy

Dávame Vám do pozornosti návod na nastavenie automatického odosielania chýb e-mailom z programu HERKULES® 2.6. K využívaniu tejto funkcie musíte mať pripojenie k sieti Internet.
Skladačky

Reklama

Reklamný prúžok
Predajňa - kompletné skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo vo verziách 2.0.1. a 4.0.1. na báze PC pokladní typu RETAX vyhovuje nielen malým prevádzkam, ale aj veľkým predajným komplexom, veľkoskladom, autosalónom a servisom.

Pre Vaše potreby navrhujeme použiť upravenú verziu nášho predajného software PREDAJŇA 2.0 v náväznosti na ekonomický balík programov HERKULES 1.8.

Všeobecné vlastnosti
Predaj tovaru a jeho výdaj zo skladu sa vykonáva metódou FIFO, pokiaľ obsluha nezvolí možnosť priamo vydávať nejaký konkrétny tovar. Tým je dané, že zásoba nemôže byť záporná a zároveň, že nemožno vydávať skôr, ako je tovar prijatý.
Jedine Modul KASA – Predaj za hotové umožňuje predávať do mínisových poožiek s následným spracovaním po zaevidovaní príslušných príjemiek. Konkrétna položka však už môže byť v systéme zaevidovaná v číselníku tovarov vopred.
Príjem aj výdaj tovaru sa môže vykonávať na základe čiarového kódu - program PREDAJŇA je vybavená interface pre snímač METROLOGIC a ten možno využívať nezávisle od možnosti položky hľadať manuálne. Systém vie ošetriť aj možnú duplicitu čiarových kódov a položiek.
Stav zásob tovaru alebo materiálu je základná zostava v systéme, platí možnosť zvlášť selektovať ohraničenia výpisu podľa tovarovej skupiny, dodávateľa a pod. Táto zostava môže byť aj podkladom pre objednávanie tovaru, aj keď systém priamo obsahuje podporu pre takéto objednávky.

Samozrejmosťou je možnosť stornovania dokladu, pričom nie je potrebné priamo zadávať celý opis pôvodného dokladu, je na to systémová podpora (priamo voľba Storno celého dokladu). Je možné používať aj ďalšie voľby, napr. preberanie sortimentu už existujúceho dokladu/dokladov do nového dokladu a pod. Proste storno je hračka.

V celom programovom systéme však nie je možné výdajové doklady mazať, teda jediná možná forma opravy je storno. Toto vyhovuje aj požiadavkám účtovníctva a zároveň to znamená, že sú zaznamenané všetky zmeny a omyly obsluhy. Storno doklad je pôvodný doklad s obrátenými znamienkami. Ak je to doklad hotovostný, prejde aj cez fiškálny modul.
Obaly sú v systéme vedené ako tovar. Môžu byť zadané do samostatného skladu a pri výdaji sa na základe priradenia z číselníka obalov automaticky viažu na tovar (je možné však zmeniť ich ponúkané množstvo). Na jednom doklade je možné zároveň zadať aj kladný aj záporný počet obalov (napr. 20 fliaš odberateľ berie a 20 fliaš vracia). Počet druhov obalov nie je obmedzený. Tovar sa stáva obalom tým, že sa nastaví na vete položky indikátor určujúci túto možnosť.

V programe je možné spustiť zostavu saldokonta obalov pre akéhokoľvek dodávateľa alebo odberateľa za akékoľvek obdobie, a pretože obal je tovar táto možnosť platí aj pre akýkoľvek iný tovar, nie iba obaly. V prípade výstupných zostáv závisí, ako budú obaly zaevidované v číselníku, ak sa využije možnosť, že obaly bude jedna tovarová skupina, je možné používať už spomenuté štatistické prehľady.

Subsystém PREDAJŇA obsahuje podporu na evidovanie tzv. predaja na komis alebo predaja zápožičnou formou. Jedná sa o taký predaj, že odberateľovi alebo obchodnému zástupcovi tovar na základe dodacieho listu vydáme, zo skladu odíde ale eviduje sa na vlastnom sklade odberateľa resp. obchodného zástupcu priamo v systéme vykoná sa vlastne prevod tovaru zo skladu prevádzky na sklad dotyčného odberateľa/obchodného zástupcu. Kedykoľvek si tento stav môžeme pozrieť a vyhodnotiť. Na základe podkladov poskytnutých odberateľom alebo obchodným zástupcom sa tento tovar fakturuje a až vtedy sa účtovná informácia o tom prenáša do účtovníctva. To znamená, že kým tovar nie je skutočne predaný alebo zlikvidovaný, je evidovaný na Vašom sklade ale v subsystéme skladu toho ktorého odberateľa alebo obchodného zástupcu. Takisto existuje výpis skladu, ktorý vypíše všetky položky bez ohľadu na to, na ktorom sklade sa nachádzajú. Počet pridružených skladov odberateľa resp. obchodného zástupcu nie je v systéme nijako obmedzený. Každý evidovaný zákazník či obchodný zástupca takýto sklad môže v systéme mať.

Z pridruženého skladu sa dá tovar naspäť previesť na bežný sklad. Toto môže vystihovať situáciu, keď odberateľ vráti tovar pretože ho nevie predať alebo obchodný zástupca vráti vzorky. Všetky operácie vytvárajú doklady a tie sa môžu dávať tlačiť a zakladať.

Veta položky skladu (číselník tovarov) obsahuje nasledovné informácie:
 • kód tovaru - skladovej karty (11 znakov) - zároveň vyhľadávací kľúč
 • názov tovaru (30 znakov) - zároveň vyhľadávací kľúč
 • dodávateľský názov tovaru (30 znakov) - zároveň vyhľadávací kľúč
 • kód JKPOV (6 znakov) - zároveň vyhľadávací kľúč
 • kód dodávateľa - zároveň vyhľadávací kľúč
 • kód tovarovej skupiny - zároveň vyhľadávací kľúč
 • čiarový kód - zároveň vyhľadávací kľúč
 • skupina DPH
 • limitné množstvo
 • merná jednotka výrobku
 • balné množstvo výrobku
 • expiračná doba výrobu v dňoch
 • váha brutto výrobku v gramoch
 • dovozná prirážka v percentách
 • clo v percentách
 • číslo skladu položky
 • indikátor „tovar je obalom“
 • indikátor možnosti dávať položkovité zľavy na položke
 • indikátor možnosti zadávania výrobných čísel pri predaji tovaru
 • veľkoobchodný a maloobchodný rabat používaný pri výpočte predajnej ceny pri príjme tovaru

Príjem na sklad
Príjem sa v programe vykonáva samostatnou evidenciou. Je tu možnosť príjem automatizovať, pretože program obsahuje „odbočku“ na príjem údajov z iného subsystému PREDAJŇA, ktorý sa však dá upraviť na akýkoľvek iný systém.

Nákupná cena tovaru sa určuje v okamihu príjmu na sklad. Každý jednotlivý tovar alebo materiál môže mať na inom nákupe inú cenu, nie je nutné zavádzať novú skladovú kartu. Na obstarávaciu cenu program dovoľuje „nabaliť“, t.j. pripočítať aj ďalšie náklady spojené s obstarávaním tovaru - napr. dovoz, zľavy atď. Tým môže byť zabezpečené presné zistenie reálnej marže po zrealizovaní obchodu, pretože program na skladovej položke eviduje skladovú cenu (rátaná je technológiou FIFO) a takisto aj predajnú cenu. Rozdielom týchto položiek je potom marža. Predajná cena sa stanovuje buď pri príjme alebo nezávisle, vo vlastnom číselníku.

Predajné ceny, cenníky
Systém programu PREDAJŇA je postavený tak, že všetky stanovené predajné ceny sú iba predbežné. Predajná cena sa stáva reálnou až v okamihu predaja, kedy sa zapíše aj do vety skladu. Je však možné vypisovať stav skladu aj v predajných cenách, pretože je možné predať aj za inú cenu ako je stanovené, je tento výpis iba informačný. Precenenie tovaru je teda v programe riešené iba ako zmena predbežnej predajnej ceny, nerobí sa o tom žiadny protokol ani účtovný doklad.

V okamihu predaja má obsluha nasledovné možnosti:
 • predá za určenú cenu ( zadanú pracovníkom určeným na tvorbu cien)
 • cenu zmení podľa vlastnej úvahy ( ak má na to oprávnenie)
 • na cenu dá percentuálnu zľavu a program vyráta zľavnenú predajnú cenu pre zákazníka
 • zľavu uplatní na celý odoberaný objem tovaru dokopy

V subsystéme PREDAJŇA je viac možností distribúcie cenníka. Jednou z hlavných možností je možnosť použiť zostavu, ktorá bola priamo definovaná na tento účel. Táto ponuka alebo cenník môže byť tlačená pre konkrétneho zákazníka s jeho cenami, poprípade s Vaším aktuálnym stavom na sklade, s cenou s daňou aj bez dane.

Ďalšou zaujímavou možnosťou je možnosť generovania diskety pre odberateľa, na ktorej je uložený prezerací program a Vaša aktuálna cenová ponuka. Použitím daného programu si u Vás môže dokonca odberateľ objednávať a na jeho objednávke budú potom uvedené priamo Vaše tovarové čísla, čo značne zjednoduší vybavenie jeho objednávky. Tieto diskety možno generovať v neobmedzenom množstve a aktualizované dáta môžete odberateľom poskytovať aj modemom poprípade formou Internetu. Prezerací program je veľmi jednoduchý a praktický, navyše je súčasťou programu PREDAJŇA a nie je obmedzené jeho šírenie žiadnymi licenčnými podmienkami.

Predaj, výdaj tovaru a materiálu
Predaj tovaru je možné v subsystéme PREDAJŇA vykonávať týmito spôsobmi (v prípade faktúr platí, že je možné ju vystaviť tak, že sa prevezme sortiment objednávky a skontrolujú sa len ceny):
 • predaj na faktúru splatnú prevodným príkazom
 • predaj na faktúru splatnú ihneď v hotovosti s vystavením dokladu cez fiškálny modul
 • predaj v malom s vystavením dokladu cez fiškálny modul
 • výdaj tovaru na dodací list s možnosťou neskoršej fakturácie

Rozdiel je v účtovnom spracovaní položiek, pretože kým faktúry sa účtujú na účet pohľadávok, malopredaj sa účtuje výnos oproti pokladni, takže sa to dá dávať na jeden zberný účtovný doklad napr. raz mesačne. Z hľadiska funkčného prebieha zadávanie všetkých troch spôsobov podobne. Postup je asi nasledovný :
 • ak tvoríme faktúru z objednávok, program ponúkne možnosť výberu z evidencie objednávok, na základe výberu sa skonštruuje objem a sortiment fakturovaného tovaru
 • program si vyžiada, v akých cenách a pre koho ideme realizovať predaj, aby vedel ponúkať ceny platné pre daného odberateľa
 • program ponúkne zoznam výrobkov evidovaných na sklade, pričom sa dá nastaviť filter aby zobrazoval len položky s nenulovým stavom
 • v uvedenom zozname obsluha pomocou kláves alebo snímača čiarového kódu nájde konkrétnu položku, ktorú predávame. Po stlačení klávesy ENTER si vyžiada predávané množstvo a na základe informácii o odberateľovi ponúkne predajnú cenu. Tú môže obsluha potvrdiť alebo zmeniť
 • ak je zapnutá možnosť zadávať zľavy na položke, program si vyžiada, akú zľavu chceme dať odberateľovi
 • ak má značka viazaný obal (napr. pivo-fľaša-prepravka) definovaný v číselníku, na základe predávaného množstva program ponúkne prislúchajúce množstvo obalov, ktoré možno zmeniť
 • množstvo, ktoré sa predáva, môže mať kladnú aj zápornú čiastku. V prípade zápornej čiastky sa vlastne jedná o vrátenie tovaru
 • položku je možné predať vo viacerých cenách: napr. 20ks piva predáme po 10.50.- Sk a zároveň ďalších 10ks na tom istom doklade pretože sú už pred zárukou predáme za 9.50.- Sk
 • pri výdaji nie je podstatné, do ktorého skladu daná položka patrí. Po zadaní množstiev a potvrdení program vystaví podľa typu predaja buď faktúru, paragón alebo dodací list. Tieto doklady sú členené podľa skladov, v ktorých sa daná položka nachádza. Tým sa obsluhe zjednodušuje výdaj pretože nemusí rozmýšľať, z ktorého skladu je daná položka.

Akonáhle je faktúra, malopredaj alebo dodací list zaevidovaný, odpíše sa zo skladu. Z toho vyplýva, že spracovanie nie je dávkové ale on-line: po zaevidovaní dokladu sa zmeny okamžite prejavia v celom systéme.
Moduly PREDAJNE inštalované na pokladniach budú pracovať čiastočne nezávisle na sieťovej verzii nainštalovanej v sklade na príjme. Primárne budú zapisovať všetky doklady do vlastných databánk na lokálnych diskoch a následne sa dotazovať na server či môžu zaevidované doklady odoslať. V prípade poruchy servera budú pracovať autonómne až do obnovenia spojenia.
Reklamácie je možné riešiť pomocou voľby Iný výdaj v subsystéme PREDAJŇA. Odberateľská reklamácia je z hľadiska pohybu príjem na sklad a tieto výrobky na sklade ostávajú, kým nie sú zlikvidované nejakým dokladom (reklamačný protokol, škodový protokol). Je možné využiť možnosť toho, že systém PREDAJŇA má viacero skladov a tak tovar z reklamácií a škôd sa môžu evidovať na tomto sklade.
Stav nevysporiadania sa v prípade evidovania reklamácií a škôd na osobitnom sklade značne zjednodušuje a stav tohoto skladu by zároveň vypovedal o stave vysporiadania. Každý doklad má možnosť zadať poznámku a teda je možnosť identifikovať doklad a jeho obsah aj v neskoršej dobe.

Výpisy a štatistické zostavy
Z hľadiska štatistiky o predaji program poskytuje viacero možností:
 • štatistika a histogram obratov predaja podľa položiek - jednotlivé položky a to buď všetky alebo vybrané sú vyhodnotené z hľadiska počtu predaných MJ, zostavu je možné vykonať za ľubovoľné obdobie
 • štatistika a histogram predaja podľa dosiahnutej marže - jednotlivé položky a to buď všetky alebo vybrané sú vyhodnotené z hľadiska dosiahnutej marže, zostavu je možné vykonať za ľubovoľné obdobie
 • vyhodnotenie obratov odberateľa - každý odberateľ má zobrazený sortiment ktorý odoberal po jednotlivých položkách s vyčíslením množstva aj predajnej ceny
 • saldokonto odberateľa vo vzťahu ku konkrétnej položke
 • analýza skladu (špeciálna zostava) - jednotlivé tovary sú na nej vyhodnotené z hľadiska druhu pohybu a je tam aj vyčíslená dosiahnutá marža
 • analýza predaja podľa tovarových skupín - umožňuje vyhodnocovať predaj podľa tovarových skupín a to aj u konkrétneho zákazníka

Je samozrejme možné dopracovať akúkoľvek ďalšiu štatistiku, pretože báza údajov v programe je skutočne obsiahla.
Podrobnejší popis modulu KASA - Predaj za hotové a celého programu PREDAJŇA je v priložených prílohách.
 
Adresa Adresa

INVER® s.r.o.
Hutnícka 1 (4. posch.)
Košice 040 01
Kontakt Kontakt

Telefón: 055/7999111-3
Fax: 055/7999111
E-mail: kontaktný formulár
Otváracie hodiny Otváracie hodiny

Po-Pi: 8:00-16:00
So-Ne: zatvorené
Mapa Mapa

Kde nás nájdete?
Pozri na mape.